Informacje o naszej bibliotece

Priorytetem działalności MBP są cele statutowe:

 • gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów własnego regionu,
 • obsługa użytkownika w tym:
  • udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
  • prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej
  • popularyzacja literatury i czytelnictwa,
 • prowadzenie działalności kulturalno - edukacyjnej na wszystkich poziomach z uwzględnieniem potrzeb społeczeństwa lokalnego,
 • współdziałanie z innymi instytucjami upowszechniania kultury, placówkami oświatowo-wychowawczymi, stowarzyszeniami, fundacjami, osobami fizycznymi i innymi podmiotami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta i powiatu.
 • dodatkowo, na mocy porozumienia zawartego w dniu 6 maja 2004 roku pomiędzy Powiatem Złotowskim a Miastem Złotów, biblioteka realizuje zadania powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu złotowskiego.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie jest ważną częścią życia społecznego  miasta i regionu. Oferuje znacznie więcej, niż dostęp do książek. To instytucja bezpieczna i budząca zaufanie, inspirująca, aktywizująca, otwarta oraz przyjazna. Biblioteka jest miejscem spotkań, wymiany myśli, nauki i rozrywki. To, w końcu instytucja pomagająca samorządowi w realizacji ważnych zadań i rozwiązywaniu problemów społecznych poprzez zapewnienie bezpłatnego dostępu do kultury oraz równego dostępu do wiedzy dla wszystkich.

Siedziba MBP Siedziba MBP