O BIBLIOTECE    ::      STRUKTURA ORGANIZACYJNA    ::      REGULAMINY    ::      HISTORIA    ::     MAPKA
    ::      STRONA GŁÓWNA    ::     

PODSTAWOWE ZASADY KORZYSTANIA Z MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZŁOTOWIE

Podstawowe informacje:

 • Aby korzystać z naszej biblioteki, musisz być do niej zapisany i posiadać kartę biblioteczną.
 • Karta wymagana jest we wszystkich agendach biblioteki.

Zapis i karta biblioteczna:

 • Przyjdź do naszej biblioteki na  ul. Grochowskiego 17  z dowodem osobistym
   lub/i  innym dokumentem potwierdzającym tożsamość i miejsce zamieszkania.
 • Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, na formularzu zapisu będzie wymagany podpis twojego rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Karta jest wydawana nieodpłatnie i jednorazowo (na całe życie)
 • Jeśli kartę zgubisz lub zniszczysz, wydamy Ci duplikat w cenie 5 zł.

Zasady korzystania z biblioteki:

 • Możesz wypożyczyć maksymalnie 10 książek lub audiobooków na:
  60 dni  w Wypożyczalni dla Dorosłych,
  30 dni w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży.
 • Jesteś zobowiązany oddać je w terminie.
 • Przetrzymanie książki skutkuje naliczeniem opłaty - 1 zł za każdy rozpoczynający się miesiąc za każdy egzemplarz

Przedłużenie terminu zwrotu książki:

 • Możesz jednokrotnie przedłużyć termin wypożyczenia o kolejne 30 dni.
 • Możesz to zrobić za pomocą swojego konta online, telefonicznie lub osobiście
  w bibliotece.
 • Nie ma możliwości przedłużania terminu zwrotu książek, na które jest kolejka.

Szczegółowe Regulaminy dostępne w bibliotece
oraz na stronie www.biblioteka-zlotow.pl/regulaminy.php

ZASADY W PLIKU PDF. do pobrania
REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. CYPRIANA NORWIDA W ZŁOTOWIE

§ 1 

1.Aby korzystać z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie, użytkownik winien być do niej zapisany i posiadać kartę biblioteczną.

2. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie  zgodnie z przepisami Ustawy o bibliotekach.

3. Użytkownik biblioteki jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania zawartych w nim postanowień.

§2
Rejestracja

 1. Przy zapisie należy:

a) okazać dowód osobisty lub/i inny dokument potwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania;

b)  złożyć podpis na karcie zobowiązania potwierdzając tym samym zapoznanie się z Regulaminem wypożyczeń oraz przestrzeganiem zawartych w nim zasad, natomiast w imieniu osób poniżej 16 roku życia podpis na karcie zobowiązania składają rodzice lub opiekunowie prawni;

c)  po zapisaniu się użytkownikowi wydawana jest nieodpłatnie karta biblioteczna;

d) z karty korzysta tylko osoba będąca jej właścicielem;

e)  właściciel karty może upoważnić jedną osobę do kontaktów w jego imieniu z wypożyczalnią wypełniając stosowny druk dostępny w wypożyczalni;

f)  Uszkodzenie lub zgubienie karty należy niezwłocznie zgłosić w wypożyczalni. Za wydanie duplikatu pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.

2.  Czytelnik zobowiązany jest do poinformowania biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania i / lub adresu do korespondencji.

3.  Dane osobowe czytelnika wykorzystywane są do celów statutowych biblioteki i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

4.  Rejestracja jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody przez czytelnika na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.);w celu zabezpieczenia mienia publicznego oraz innych statutowych zadań MBP, a także na nieodpłatne wykorzystywanie i powielanie wizerunku utrwalanego podczas korzystania z usług biblioteki. Zgoda dotyczy wyłącznie celów promocyjnych (zamieszczanie zdjęć i nagrań na stronie www biblioteki, portalach społecznościowych, wydawnictwach, wystawach dot. Jej działalności) ( Ustawa o Prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) 

§ 3

Wypożyczenia

1.  Czytelnik ma prawo wypożyczyć 10 książek lub audiobooków na okres:

 -  60 dni  w Wypożyczalni dla Dorosłych,
-  30 dni w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży.
W przypadku, gdy na książkę jest kolejka, uprasza się wypożyczającego o szybszy zwrot.

2.  Termin wypożyczenia można przedłużyć przed upływem terminu zwrotu 1 raz poprzez własne konto online na kolejne 30 dni. Ewentualne dalsze prolongowanie wymaga osobistej bądź telefonicznej  konsultacji z bibliotekarzem Wypożyczalni.

3.  Nie ma możliwości przedłużania terminu zwrotu książek, na które jest kolejka.

4.  Lektury szkolne wypożyczane są na okres nie dłuższy, jak 1 miesiąc.

5.  Od czytelników spoza powiatu złotowskiego bibliotekarz ma prawo zażądać kaucji za każdy wypożyczony egzemplarz. Wysokość kaucji, w oparciu o cenę rynkową lub antykwaryczną książki, ustalana jest przez bibliotekarza.

6.  Wpłacona kaucja nie podlega oprocentowaniu; oddawana jest w całości podczas zwrotu książki.

7.  W przypadku, gdy czytelnik nie korzysta z wypożyczalni przez okres dłuższy niż 18 miesięcy i nie odebrał kaucji , ulega  ona kasacji  na rzecz  biblioteki. Kwota wykorzystana zostanie na cele statutowe.

8.  Wypożyczając dany tytuł użytkownik otrzymuje ustną informację o terminie zwrotu wypożyczonej pozycji i zobowiązany jest podanej daty zwrotu dotrzymać.

9.  Dowodem zwrotu książki jest komputerowe zarejestrowanie tej czynności, dokonane w wypożyczalni.

10.  Przed wyjściem z wypożyczalni czytelnik ma obowiązek sprawdzić stan swojego konta oraz zgłosić ewentualne wątpliwości.

11.  Wszystkie operacje (zamówienia, rezerwacje, wypożyczenia, przedłużenia, zwroty oraz naliczane opłaty)  rejestrowane są w systemie bibliotecznym SOWA2, co stanowi dowód w kwestiach spornych między czytelnikiem, a biblioteką.

§ 4

Rezerwacje i zamówienia

 1. Czytelnik może zamawiać książki w bibliotece oraz przez Internet - strona www.biblioteka-zlotow.pl; katalog on-line (wyłącznie po godzinach pracy biblioteki) .
 2. Zamówienia realizowane są w godzinach pracy biblioteki.
 3. Odbioru zamówionej pozycji należy dokonać w wypożyczalni. Zamówienia nieodebrane
  w ciągu 14 dni są anulowane.
 4. Na prośbę czytelnika biblioteka może sprowadzić w miarę możliwości książkę
   z innych bibliotek w kraju- w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych na zasadach objętych odrębnym Regulaminem dostępnym w Czytelni biblioteki 

§ 5

Przetrzymywanie książek

 1. Czytelnik uiszcza opłatę za przetrzymanie książek (zwłoka powyżej terminu ujętego
   w punkcie 5 § 2), w wysokości 1 zł. od egzemplarza za każdy rozpoczynający się miesiąc.
 2. Czytelnicy, którzy podczas rejestracji podali poprawny adres e-mail, otrzymywać będą generowane przez system SOWA powiadomienia o zbliżającym się terminie zwrotu książek oraz upomnienia za przetrzymane egzemplarze.
 3. Za wysłane upomnienia pocztą tradycyjną, pobierana będzie opłata wynikająca z kosztów pocztowych.
 4. Jeżeli czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka ma prawo dochodzić swoich roszczeń windykacyjnie.

 

§ 6

Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książek

 1. Czytelnik jest zobowiązany do zwrócenia uwagi na stan książki przed jej wypożyczeniem, zauważone uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia, zniszczenia książki odpowiada czytelnik.
 3. W razie zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych należy:

a) odkupić identyczny egzemplarz tego samego lub nowszego wydania

b)  w razie niemożności kupna użytkownik zapłaci stosowną kwotę odszkodowania
 za zagubienie lub zniszczenie książki w wysokości rzeczywistej rynkowej wartości książki lub wartości antykwarycznej w uzgodnieniu z bibliotekarzem.

§ 7

 1. Użytkownik, który nie zastosuje się do przepisów niniejszego regulaminu, może być czasowo a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje pracownik wypożyczalni.
 2. Wszelkie skargi i wnioski użytkownicy mogą zgłaszać do dyrektora biblioteki.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.11.2016r., traci moc Regulamin z dnia 02.01.2014r.        


  REGULAMIN W PLIKU PDF. do pobrania                                                                                                                                                                                                      REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ IM. CYPRIANA NORWIDA W ZŁOTOWIE

 1.  Z komputerów może korzystać każdy kto posiada aktualną kartę czytelnika
 2.   Korzystanie z komputera jest bezpłatne z zastrzeżeniem punktu 3 regulaminu.
 3. Czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi:

  3 godz. dziennie w Czytelni dla Dorosłych,
  1 godz. dziennie w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży,

  o ile nie będzie innych użytkowników czekających na dostęp do komputera.
  W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przedłużenia czasu pracy.
 4. Odpłatności za usługi (wydruk, skanowanie, ksero) pobierane są wg załączonego cennika.
 5.  Z jednego stanowiska pracy mogą korzystać w danej chwili nie więcej, jak dwie osoby.
 6.  Osoba korzystająca z danego komputera nie może zmieniać stanowiska pracy.
 7.   Każda osoba korzystająca z komputera zobowiązana jest do zgłoszenia się do bibliotekarza  w celu rejestru odwiedzin.
 8. Podczas pracy przy komputerach należy wykorzystywać tylko oprogramowanie      zainstalowane na tych komputerach – zabronione jest samodzielne instalowanie jakiegokolwiek innego oprogramowania.
 9.   Wszelkie zmiany na dysku twardym  (zapisywanie i usuwanie plików) są zabronione.   Użytkownik zobowiązany jest do usuwania stworzonych dokumentów  po skończeniu pracy (także z kosza).
 10.   Użytkownik może korzystać, wyłącznie za zgodą bibliotekarza, z płyt CD, DVD, Pendrive  i innych nośników danych.
 11. Przy korzystaniu z Internetu zabrania się grania, przeglądania stron o treściach pornograficznych,         erotycznych i rasistowskich oraz innych powszechnie uznawanych za szkodliwe społecznie.
 12.  Zabrania się wykorzystywania Internetu do pracy zarobkowej oraz w celach niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 13. Użytkownik może korzystać z własnego sprzętu multimedialnego i wolnego dostępu do  Internetu.
 14. Osoby korzystające z wyposażenia czytelni zobowiązane są do dbania o użytkowany sprzęt. 
 15.  Za szkody wynikłe z niezastosowania się do punktu 7, 8, 9, 10, i 11 niniejszego  regulaminu, osoba zostanie obciążona kosztami ich usunięcia (w przypadku osoby niepełnoletniej odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni).
 16. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników, przy stanowiskach komputerowych należy  zachować ciszę, natomiast okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni.
 17. Do czytelni nie będą  wpuszczane osoby będące pod wpływem alkoholu.

Niezastosowanie się do powyższych punktów regulaminu może skutkować zakazem  korzystania z komputerów dla osoby, która się tego dopuściła.  


REGULAMIN W PLIKU PDF. DO POBRANIA 
Cennik usług

   CENNIK 

 

DRUKOWANIE TEKSTU   (tusz czarny)

 

 

1 strona – 0,30 zł.

 

DRUKOWANIE ILUSTRACJI   (tusz czarny)

 

 1 strona – 0,60 zł.

 

 

DRUKOWANIE TEKSTU   (tusz kolorowy)

 

 

1 strona – 1,00 zł.

 

DRUKOWANIE ILUSTRACJI   (tusz kolorowy)

 

 

1 strona- - 1,50 zł.

 

SKANOWANIE

 

 

1 strona – 0,30zł.

 

KSEROWANIE  (A4)

 

 

1 strona – 0,30 zł.

 

KSEROWANIE  (A3)

 

1 strona – 0,60 zł.

 

 

PŁYTA CD

 

 

1 zł/szt.                                                 
Serdecznie zapraszamy!