KONKURSY    ::      WYCINKI PRASOWE    ::      NASZE OSIĄGNIĘCIA
    ::      STRONA GŁÓWNA    ::     


AKTUALNOŚCI:Zapraszamy!!!

 

Jak silna może być miłość? Jakie są granice wytrzymałości kochającej kobiety? Jak różne mogą być światy dwojga kochających się ludzi? Jakiego poświęcenia można oczekiwać od drugiego człowieka? Te i wiele innych pytań rodzi się podczas lektury książki Grażyny Jagielskiej "Miłość z kamienia". Historia Grażyny Jagielskiej pokazuje, jak słaby
i jednocześnie silny jest człowiek. Jagielska odsłania przed czytelnikiem mroczną stronę kariery męża, który bezwiednie obarczył żonę jarzmem ponad jej siły, sam wychodząc
z potyczek z losem zwycięsko.


Grażyna Jagielska - z zawodu tłumaczka literatury angielskiej i dziennikarka.

Wojciech Jagielski  dziennikarz, reportażysta
i pisarz, długoletni publicysta "Gazety Wyborczej", od 2017 roku "Tygodnika Powszechnego". Współpracuje też z BBC
i "Le Monde". Jest autorem książek dotyczących Afganistanu, Czeczenii i Kaukazu, Ugandy i RPA. Był obserwatorem konfliktów zbrojnych w  Afganistanie,  Tadżykistanie, Czeczenii i Gruzji.

Przed spotkaniem film
"53 wojny" (reżyseria Ewa Bukowska, główne role: Magdalena Popławska i Michał Żurawski) to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia pełna skrajnych emocji. Film, który powstał na motywach autobiograficznej książki "Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym" Grażyny Jagielskiej.
Ewa Bukowska długo zabiegała o prawa do książki, wreszcie udało jej się zdobyć zgodę wydawnictwa i autorki. Bukowska zdecydowała się wykorzystać w scenariuszu fragment  innej książki Grażyny  Jagielskiej "Anioły jedzą trzy razy dziennie. 147 dni w psychiatryku", którą nazywa polską wersją "Lotu nad kukułczym gniazdem" i zamierza w przyszłości również przenieść na duży ekran.
Marcin Kydryński w Złotowie

Marcin Kydryński – radiowiec, wędrowiec, fotograf. Chwilami piosenkopisarz, producent płytowy, organizator koncertów i festiwali. Od 1989 roku współtworzy wizerunek radiowej Trójki, a jego audycja „Siesta” została wybrana jedną z najpopularniejszych w historii stacji. Od 1992 roku podróżuje po Afryce. Publikował m.in. w „National Geographic”, jako pierwszy autor i fotograf, jakiemu Waszyngton zezwolił na okładkowy materiał w lokalnej edycji. Dziś jego reportaże ukazują się głównie w „Vivie” i w „Kontynentach”. Od 2010 roku prowadzi ekspedycje fotograficzne i warsztaty, głównie w krajach afrykańskich, m.in. dwukrotnie w Namibii, w RPA, Mozambiku, Swazilandzie, Rwandzie, Ugandzie i Tanzanii. Dla swojej żony, Anny Marii Jopek napisał kilkadziesiąt piosenek i wspólnie z nią wyprodukował kilkanaście płyt, z których większość stała się Złota i Platynowa. Wśród nich także słynny album „Upojenie”, z 20-krotnym laureatem Grammy, Patem Metheny, wydany na całym świecie przez Nonesuch. Laureat statuetki Fryderyka za produkcję muzyczną. Od 2011 roku prowadzi w Gdańsku Siesta Festival, a także serie koncertów w całej Polsce, które nawiązują do jego trójkowych audycji. Coroczne płyty „Siesta” stają się regularnie bestsellerami, lądując na pierwszych miejscach Olisu. Autor książek: „Upadek jest Formą Lotu: Metro Na Broadwayu” (1993), „Chwila Przed Zmierzchem” (1996) i uhonorowanej nagrodą im. Arkadego Fiedlera „Pod Słońce” (1999), „Biel. Notatki z Afryki” (2016). W 2013 roku National Geographic opublikował książkę-album „Lizbona. Muzyka Moich Ulic”, a w 2017 r. w Edipresse Książki – nowe i odświeżone wydanie tytułu. Został uhonorowany medalem „Ordem de Merito” przez prezydenta Portugalii, za promocję muzyki tego kraju. www.kydrynski.com
Przemysław Kossakowski w Złotowie! Zapraszamy!!!
XVI Powiatowy Konkurs Literacki PRZYGODA Z LEKTURĄ! ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

REGULAMIN XVI POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO „PRZYGODA Z LEKTURĄ” PT. WIERSZYKARNIA 

       I.            KTO? CO? JAK?

 1. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie.
 2. Konkurs obejmuje powiat złotowski.
 3. Termin nadsyłania nagrań to 19 kwietnia 2019r.
 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie oraz zasady jego przeprowadzenia określa niniejszy Regulamin.
 5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu.

     II.            TO  BĘDĘ JA!

 1. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie drogą mailową krótkiego filmu (max. 3 min.) przedstawiającego recytację jednego wybranego przez siebie wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej. Nagrania należy nadesłać na adres konkurs@biblioteka-zlotow.pl do 19 kwietnia 2019r.
 2. Konkurs kierowany jest do uczniów klas I-VI szkół podstawowych powiatu złotowskiego.
 3. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nagranie filmu (w szkole, w domu, w plenerze, itp.) z recytacją wiersza, wypełnienie karty zgłoszeniowej (Załączniki do Regulaminu) i przesłanie ich na wskazany adres mailowy przed upływem wskazanego terminu.

  III.            POZNAJ SZCZEGÓŁY!

 1. Konkurs ma na celu:
 • zapoznanie i zainteresowanie dzieci twórczością Małgorzaty Strzałkowskiej;
 • kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości;
 • odkrywanie i promowanie talentów recytatorskich;
 • popularyzację polskiej poezji;
 • upowszechnianie kultury żywego słowa.
 1. Nadesłane recytacje oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: KAT.1 – klasy I-II, KAT.2 – klasy III-IV i KAT.3 – klasy V-VI.
 2. Konkurs podzielony jest na dwa etapy:

ETAP 1 – nadsyłanie recytacji, wstępna weryfikacja i zakwalifikowanie najlepszych recytacji do ETAPU 2;

ETAP 2 – wyłonienie zwycięzców podczas przesłuchania „na żywo” w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie, wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów.

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi poprzez subiektywny wybór najciekawszych recytacji przez powołaną przez Organizatora Komisję.
 2. Nagrania przesłane na Konkurs przechodzą na własność Organizatora i mogą zostać wykorzystane w celach promocyjnych biblioteki (np. w mediach, portalach społecznościowych, na stronie internetowej MBP, w materiałach multimedialnych promujących działalność biblioteki itp.).

  IV.            A CO DALEJ?

 1. O zakwalifikowaniu się do ETAPU 2 Konkursu uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora mailowo, listownie lub telefonicznie.
 2. Wyniki Konkursu zostaną upublicznione m.in. w prasie, na stronie MBP oraz w mediach społecznościowych.
 3. Wszystkie informacje o Konkursie wraz z Regulaminem dostępne są w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej (Złotów, ul. Grochowskiego 17, tel. 67 263 20 00), na stronie internetowej www.biblioteka-zlotow.pl oraz na bibliotecznym profilu fb.

    V.            WAŻNE DLA MNIE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestnika Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie, ul. Grochowskiego 17, 77-400 Złotów reprezentowana przez Dyrektora – Sylwię Mróz email: biblioteka@bliblioteka-zlotow.pl tel: 67 263 20 00.

Inspektorem ochrony danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie jest: Alicja Mendyk; ul. Łowiecka 1; 77-400 Złotów; Tel: 500 329 056 ; Email: am-iod@wp.pl

 1. Dane osobowe, w tym również wizerunek, przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu (za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego) będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców oraz wręczenia nagród. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w Konkursie (Załącznik nr 1, Załącznik nr 2).
 2. Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich usunięcia lub poprawienia.
 3. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Złotowie, znajdują się w treści klauzuli informacyjnej, dostępnej w siedzibie oraz na stronie internetowej biblioteki.

REGULAMIN PDF. do pobrania

ZAŁĄCZNIKI PDF. do pobrania
KONKURS LITERACKI!!! zachęcamy do udziału!

REGULAMIN PDF. 

REGULAMIN:

Tematyką pierwszej edycji konkursu jest szeroko rozumiana miłości do książek, czytania i  literatury.

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie

Cel konkursu:

- promowanie czytelnictwa i literatury,
- rozwijanie twórczości literackiej i artystycznej
- uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego
- rozwijanie fantazji, wyobraźni, wyczucia smaku i dowcipu 

Uczestnicy:

Uczestnikiem Konkursu może być  każdy mieszkaniec powiatu złotowskiego, który ukończył 16 rok życia.

Forma prac konkursowych:

- krótka forma poetycka: wiersz, fraszka, limeryk, moskalik itp.:  max. 1 strona formatu A4  czcionką 12
- prezentacja muzyczna (poezja śpiewana): zapis elektroniczny na płycie CD

 

Prace ww. formach należy podpisać godłem (wymyślonym pseudonimem) i tytułem. Do tekstów/nagrań dołączona powinna być koperta podpisana tym samym godłem. W kopercie winny znaleźć się dane uczestnika: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e- mail, tel. kontaktowy.

Terminarz konkursu:

- ogłoszenie konkursu: 15.02.2019r.

- prace konkursowe należy dostarczyć  do 12.04.2019r. na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Złotowie, ul. Grochowskiego 17,  77-400 Złotów

- podsumowanie konkursu nastąpi w Tygodniu Bibliotek 2019r. (8 – 15 maja);
 o dokładnym terminie  uczestnicy dowiedzą się mailowo, telefonicznie bądź pocztą tradycyjną.

Prace mogą być składane osobiście - w wypożyczalni biblioteki, pocztą tradycyjną lub elektronicznie.

Zgłoszenia elektroniczne prosimy wysyłać pod adres: biblioteka@biblioteka-zlotow.pl, wiadomość koniecznie należy zatytułować: Z MIŁOŚCI DO KSIĄŻEK. W treści maila znaleźć się powinny dane uczestnika: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e- mail, tel. kontaktowy oraz godło (wymyślony pseudonim).  Prace konkursowe w formie załącznika do maila opatrzyć trzeba tym samym godłem  i tytułem. 

Wyłonienie laureatów:

- zgłoszone prace oceni Jury powołane przez Organizatora
- laureaci konkursu otrzymają informacje o jego rozstrzygnięciu telefonicznie lub elektronicznie
- wręczenie nagród nastąpi na początku maja, podczas Tygodnia Bibliotek

Kryteria oceny prac:

Zgodność z tematem konkursu,  walory literackie, poprawność i bogactwo języka, oryginalność prezentowanych treści.

Nagrody: 

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody w wysokości:
I miejsce: 200 zł.
II miejsce: 150 zł.
III miejsce 100 zł.
oraz nagrody pieniężne i/lub upominki rzeczowe dla osób wyróżnionych.

O podziale nagród decyduje Jury.

Przetwarzanie danych osobowych: 

Przystępując do Konkursu autor wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych przy zgłoszeniu do konkursu, w zakresie i celu niezbędnym do jego przeprowadzenia.
Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).

 

AdministratoremPaństwa danych osobowych jest:

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie, ul. Grochowskiego 17, 77-400 Złotów

 reprezentowana przez Dyrektora – Sylwię Mróz email: biblioteka@bliblioteka-zlotow.pl     tel: 67 263 20 00.

 Inspektorem ochrony danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie jest:

 Alicja Mendyk; ul. Łowiecka 1; 77-400 Złotów; Tel: 500 329 056 ; Email: am-iod@wp.pl

 Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej

im. C. Norwida w Złotowie,  znajdują się w treści klauzuli informacyjnej, dostępnej w siedzibie oraz na stronie internetowej biblioteki.

 

Uwaga!
- biorąc udział w Konkursie autor wyraża zgodę na upowszechnienie swojej pracy bez dodatkowych zezwoleń i jednocześnie oświadcza, że akceptuje Regulamin Konkursu Literackiego organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Złotowie,
- zgłaszając swoje prace do Konkursu uczestnik oświadcza, ze posiada do nich pełnię praw autorskich,
- każdy uczestnik może nadesłać na Konkurs maksymalnie 3 utwory literackie lub muzyczne
- w przypadku publikacji nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie,
- nadesłane prace stają się własnością Organizatora Konkursu.

Wypożycz czytak

Czytanie książek łatwiejsze dla niepełnosprawnych
dzięki nowej 
usłudze w naszej bibliotece

        Miło jest nam poinformować, że Biblioteka przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2018” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie dwa urządzenia, które są przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące. Są to:

Czytak Plus – odpowiedni dla wymagających czytelników, którzy mogą dzięki niemu słuchać książek w różnych formatach, a także korzystać z dyktafonu i radia;

Czytak NPN – bardzo proste urządzenie, przyjazne osobom starszym, które w nieskomplikowany sposób pozwoli czytelnikom skorzystać z dobrodziejstw książki mówionej.

Na podstawie umowy użyczenia nasza placówka będzie mogła wypożyczać urządzenia osobom niepełnosprawnym.Dzięki wsparciu Ministra Kultury Czytelnicy z dysfunkcją wzroku będą mieć łatwiejszy dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków.

Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabo widzących. We współpracy ze Stowarzyszeniem nasza biblioteka będzie wciąż powiększać księgozbiór o nowe ciekawe pozycje książkowe.

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ CZYTAKÓW

Oświadczenie wypożyczającego
Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki
Do biblioteki zawsze z kartą czytelnika!
RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W MIEJSKIEJ BLIBIOTECE PUBLICZNEJ IM. CYPRIANA NORWIDA W ZŁOTOWIE

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO

INFORMUJEMY, co następuje

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Złotowie,

ul. Grochowskiego 17, 77-400 Złotów

reprezentowana przez Dyrektora – Sylwię Mróz

email: biblioteka@bliblioteka-zlotow.pl      

tel: 67 263 20 00

 

Inspektorem ochrony danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie jest:

Alicja Mendyk

ul. Łowiecka 1

77-400 Złotów

Tel: 500 329 056

Email: am-iod@wp.pl

 

Do inspektora ochrony danych można zwracać się z pytaniami dotyczącymi sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z działaniem biblioteki.

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielona przez Państwa zgoda.

Cele przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą dla celów obsługi czytelników biblioteki, a także udostępniania i ochrony materiałów bibliotecznych należących do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie lub innych bibliotek w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych oraz wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być :

 

 • podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów,
 • podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa  

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z usług biblioteki. Po tym czasie dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane na czas uregulowany odrębnymi przepisami prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 •  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

 

Charakter wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z zasobów  Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Złotowie i jej usług.
Serdecznie zapraszamy!