KONKURSY    ::      WYCINKI PRASOWE    ::      NASZE OSI:NI犴IA
    ::      STRONA G紟NA    ::     


AKTUALNO列I:BIBLIOTEKA zamkni皻a do odwo豉nia

UWAGA! KONKURS!!!

Konkurs na kryminalne opowiadanie ze Z這towem w tle

 Zach璚amy do udzia逝 w konkursie!!!

REGULAMIN plik PDF. do pobrania

 

Tamtej nocy w Z這towie…

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

na kryminalne opowiadanie ze Z這towem w tle

I.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  Niniejszy regulamin okre郵a warunki uczestnictwa w konkursie literackim pt. „Tamtej nocy w Z這towie…” na kryminalne opowiadanie , którego motywem obowi您kowym jest miasto Z這tów, zwanym w dalszej cz窷ci „Konkursem”.
 2. Konkurs organizowany jest z okazji 650- lecia Z這towa.
 3. Organizatorami Konkursu s Miasto Z這tów oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Z這towie, zwani dalej „Organizatorami”.
 4. Partnerami strategicznymi  Konkursu s Szko豉 Policji w Pile oraz Powiatowa Komenda Policji w Z這towie, zwani dalej „Partnerami Strategicznymi”.
 5. Partnerami medialnymi s gazeta Aktualno軼i Lokalne oraz portal Zlotowskie.pl, zwani dalej „Partnerami Medialnymi”.
 6. Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo do nawi您ywania wspó逍racy z mecenasami Konkursu, zwanymi dalej „Partnerami Wspieraj帷ymi”.
 7. Fundatorami nagród s Organizatorzy, Partner Strategiczny i ewentualni Partnerzy Wspieraj帷y.

II.    WARUNKI UCZESTNICTWA

 1.  Uczestnikiem Konkursu mo瞠 by ka盥a osoba fizyczna powy瞠j 16 roku 篡cia, z wyj徠kiem osób zwi您anych stosunkiem pracy lub umowami z Organizatorami.
 2. Form literack pracy konkursowej jest opowiadanie zawieraj帷e intryg kryminaln osadzon
   w Z這towie.
 3. Zg豉szany utwór musi by napisany w j瞛yku polskim, wcze郾iej nienagradzany i w 瘸dnej formie niepublikowany.
 4. Praca konkursowa nie mo瞠 przekracza 22 000 znaków edytorskich (ze spacjami w陰cznie). 

III.  TERMINY

 1. Og這szenie Konkursu – 14 lutego 2020r.
 2. Utwory nale篡 przes豉 do 29 maja 2020r. (liczy si data odbioru).
 3. Zg這szenia , które wp造n po  w.w. terminie nie b璠 rozpatrywane.
 4. Publiczne og這szenie wyników Konkursu nast徙i 10 pa寮ziernika 2020r. podczas „z這towskiego dnia poszlak kryminalnych”, jednocze郾ie Nocy Bibliotek 2020. Wyniki zostan równie opublikowane na stronach internetowych Organizatorów, Partnerów Strategicznych, a tak瞠 na 豉mach lokalnej prasy i portalu Partnerów Medialnych.


IV.   
 DODATKOWE WYMOGI FORMALNE

 

 1.  Prace konkursowe w formie cyfrowej (pliki tekstowe w formacie .doc,  .docx, .rtf, .odt, .sxw)  mo積a przes豉 mailem o tytule „Tamtej nocy w Z這towie…” na adres: konkurs@biblioteka-zlotow.pl
 2.  lub  w formie wydruku papierowego wraz z p造t CD-R lub DVD, zawieraj帷 cyfrowy zapis utworu (pliki tekstowe w formacie .doc,  .docx, .rtf, .odt, .sxw) na adres: Miejska Biblioteka Publiczna ul. Grochowskiego 17, 77-400 Z這tów.
 3. Utwory nale篡 podpisa GODΒM (pseudonimem uniemo磧iwiaj帷ym identyfikacj autora). Do opowiadania konkursowego w osobnym pliku tekstowym (w przypadku przesy趾i drog elektroniczn) lub w osobnej kopercie opatrzonej tym samym god貫m (w przypadku przesy趾i poczt tradycyjn lub dostarczenia osobistego do siedziby biblioteki) nale篡 do陰czy dane osobowe autora: imi i nazwisko, wiek, numer telefonu kontaktowego lub/i adres e-mail. Do czasu wy這nienia zwyci瞛ców dane osobowe autorów nie b璠 znane jurorom.
 4. Niewype軟ienie wymogów formalnych zawartych we wszystkich punktach dziaów III i IV  powoduje dyskwalifikacj nades豉nego tekstu bez oceny merytorycznej.
 5. Organizatorzy nie odpowiadaj za uszkodzenia nades豉nych utworów, powsta貫 w wyniku transportu pocztowego, ani te uszkodzenie lub niedostarczenie wiadomo軼i e-mail w wyniku nieprawid這wego dzia豉nia sieci teleinformatycznych i serwerów.

 V.     WYxNIANIE LAUREATÓW KONKURSU 

 1.  Do przyznawania nagród uprawnione jest Jury powo豉ne przez Organizatorów.
 2. W sk豉d Jury wchodz przedstawiciele Organizatorów, Partnerów Strategicznych, Partnerów Medialnych i/lub inne osoby wskazane przez Organizatorów.
 3. Jury, oceniaj帷  zg這szone prace, b璠zie dzia豉 zgodnie z celami i zasadami okre郵onymi w niniejszym Regulaminie, maj帷 przy tym w szczególno軼i na uwadze walory artystyczne oraz inspiracje i zwi您ki ze Z這towem.
 4. Decyzje Jury s ostateczne i nie przys逝guje od  nich odwo豉nie.

VI.      NAGRODY 

 1.  Organizatorzy przewiduj gówne nagrody w wysoko軼i:
 • I miejsce- 1000 z.
 • II miejsce- 700 z.
 • III  miejsce- 500 z.

jednak瞠, w uzasadnionych okoliczno軼iach Jury zastrzega sobie prawo nieprzyznania której
z nagród lub przyznania nagród ex aequo.

       2.  Organizatorzy wraz z Partnerami  zastrzegaj sobie prawo do  przyznania dodatkowych wyró積ie i/lub wyró積ie specjalnych.

       3.  Jako dodatkow form nagrodzenia najciekawszych prac, przewiduje si publikacj zwartego wydawnictwa- zbioru opowiada oraz zamieszczenia wybranych opowiada na portalu internetowym Zlotowskie.pl

 VII.      PRAWA AUTORSKIE

 1.  Uczestnik, poprzez przekazanie pracy na Konkurs wraz ze swoimi danymi potwierdza, 瞠 ka盥a zg這szona przez niego do Konkursu praca jest oryginalna, jest wynikiem jego osobistej i samodzielnej twórczo軼i, nie narusza praw, dóbr i godno軼i osób trzecich.
 2. Uczestnicy Konkursu ponosz odpowiedzialno嗆 za naruszenie praw osób trzecich, a w szczególno軼i praw autorskich.
 3. Uczestnikom nie przys逝guje dalsze wynagrodzenie z tytu逝 korzystania przez Organizatorów oraz Partnerów  Strategicznych i Medialnych z nades豉nych utworów.
 4. Autorzy zwyci瘰kich i wyró積ionych opowiada wyra瘸j zgod na upublicznienie faktu, 瞠 zostali nagrodzeni. Zgoda obejmuje ujawnienie imienia i nazwiska, nazwy miasta, z którego pochodzi uczestnik oraz tytu nagrodzonego opowiadania.
 5. Organizatorzy zastrzegaj sobie prawo do nieodp豉tnego wykorzystywania wszystkich nades豉nych utworów w publikacjach zwi您anych z konkursem oraz w innych celach promocyjnych tj. publikacje drukowane i cyfrowe, strony internetowe, portale spo貫czno軼iowe, wszelkie materia造 promocyjne, prezentacje z mo磧iwo軼i zwielokrotnienia i wprowadzenia do obrotu.

VIII.         PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 1. Przyst瘼uj帷 do Konkursu autor wyra瘸 zgodna przetwarzanie jego danych osobowych podanych przy zg這szeniu do konkursu, w zakresie i celu niezb璠nym do jego przeprowadzenia.
 2. Dane osobowe uczestników b璠 przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych RODO).
 3. Administratorem danych osobowych jest: Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Z這towie, ul. Grochowskiego 17, 77-400 Z這tów, reprezentowana przez DyrektorK – Sylwi Mróz email: biblioteka@bliblioteka-zlotow.pl, tel: 67 263 20 00.
 4. Inspektorem ochrony danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Z這towie jest: Alicja Mendyk; ul. υwiecka 1; 77-400 Z這tów; Tel: 500 329 056  e-mail: am-iod@wp.pl         
 5. Wszelkie informacje dotycz帷e przetwarzania danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Z這towie,  znajduj si w tre軼i klauzuli informacyjnej, dost瘼nej w siedzibie oraz na stronie internetowej biblioteki.


     IX.   POSTANOWIENIA KO哸OWE

 1. Uczestnik przyst瘼uj帷 do Konkursu zgadza si z niniejszym Regulaminem, zobowi您uje si spe軟i wszystkie kryteria oraz nie zg豉sza 瘸dnych roszcze wzgl璠em Organizatorów i Partnerów Konkursu.
 2. Regulamin, w jego pe軟ym brzmieniu b璠zie dost瘼ny do wgl康u uczestników Konkursu pod adresem Organizatorów: zlotow.pl;  biblioteka-zlotow.pl; oraz Partnera Medialnego: zlotowskie.plBezp豉tne e-booki dla naszych czytelnik闚!

Bestsellery i nowo軼i w zasi璕u r瘯i! 

Oferta obejmuje dost瘼 do bazy ok. 20 tys. ebooków - na smartfonie, tablecie, komputerze lub czytniku.

 

Darmowy dost瘼 do bazy maj wszyscy czytelnicy naszej biblioteki, którzy posiadaj wa積 kart biblioteczn oraz zg這sz si do czytelni
po kod aktywacyjny (do wyczerpania limitu).
Biblioteka dysponuje 16 kodami miesi璚znie. Liczy si kolejno嗆 zg這sze!


Aby otrzyma darmowy dost瘼 do wypo篡czalni ebooków Legimi:

 • Wpisz kod, który otrzyma mo瞠sz  w czytelni biblioteki (na pi皻rze)- za okazaniem karty czytelnika.
 • Pobierz bezp豉tn aplikacj Legimi dost瘼n na iOS, Android, Windows oraz Windows Phone.

Pobieraj i czytaj ebooki bez ogranicze!!!

Otrzymany kod nale篡 aktywowa do ko鎍a miesi帷a, w którym si go otrzyma這 i umo磧iwia on dost瘼 do ebooków przez kolejne 30 dni.

 

Je瞠li do ostatniego dnia danego miesi帷a nie aktywujesz pobranego w bibliotece kodu (np. kod pobrany 10 pa寮ziernika musi zosta aktywowany do 31 pa寮ziernika), kod ten wygasa, a kolejny kod b璠ziesz musia ponownie pobra w bibliotece. 
M這dzie穎wy Dyskusyjny Klub Ksi捫ki
Wypo篡cz czytak

Czytanie ksi捫ek 豉twiejsze dla niepe軟osprawnych
dzi瘯i nowej 
us逝dze w naszej bibliotece

        Mi這 jest nam poinformowa, 瞠 Biblioteka przyst徙i豉 do projektu „Wypo篡czalnia odtwarzaczy cyfrowej ksi捫ki mówionej dla osób niewidomych i s豉bowidz帷ych – Edycja 2018” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepe軟osprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach projektu biblioteka otrzyma豉 nieodp豉tnie dwa urz康zenia, które s przystosowane do obs逝gi przez osoby niewidome i s豉bowidz帷e. S to:

Czytak Plus – odpowiedni dla wymagaj帷ych czytelników, którzy mog dzi瘯i niemu s逝cha ksi捫ek w ró積ych formatach, a tak瞠 korzysta z dyktafonu i radia;

Czytak NPN – bardzo proste urz康zenie, przyjazne osobom starszym, które w nieskomplikowany sposób pozwoli czytelnikom skorzysta z dobrodziejstw ksi捫ki mówionej.

Na podstawie umowy u篡czenia nasza placówka b璠zie mog豉 wypo篡cza urz康zenia osobom niepe軟osprawnym.Dzi瘯i wsparciu Ministra Kultury Czytelnicy z dysfunkcj wzroku b璠 mie 豉twiejszy dost瘼 do ksi捫ek nagranych w postaci audiobooków.

Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje si nagrywaniem i udost瘼nianiem bibliotekom cyfrowych ksi捫ek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i s豉bo widz帷ych. We wspó逍racy ze Stowarzyszeniem nasza biblioteka b璠zie wci捫 powi瘯sza ksi璕ozbiór o nowe ciekawe pozycje ksi捫kowe.

REGULAMIN WYPO玆CZE CZYTAKÓW

O鈍iadczenie wypo篡czaj帷ego
Do biblioteki zawsze z kart czytelnika!
Sprawozdawczo嗆

Informujemy, 瞠 sprawozdania finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej im.C.Norwida w Z這towie za 2018r. zosta造 umieszczone na stronie http://zcuw.nbip.pl/zcuw/
RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W MIEJSKIEJ BLIBIOTECE PUBLICZNEJ IM. CYPRIANA NORWIDA W ZΜTOWIE

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu danych osobowych

 

W zwi您ku z realizacj wymogów Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych RODO

INFORMUJEMY, co nast瘼uje

 

Administratorem Pa雟twa danych osobowych jest:

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Z這towie,

ul. Grochowskiego 17, 77-400 Z這tów

reprezentowana przez Dyrektora – Sylwi Mróz

email: biblioteka@bliblioteka-zlotow.pl      

tel: 67 263 20 00

 

Inspektorem ochrony danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Z這towie jest:

Alicja Mendyk

ul. υwiecka 1

77-400 Z這tów

Tel: 500 329 056

Email: am-iod@wp.pl

 

Do inspektora ochrony danych mo積a zwraca si z pytaniami dotycz帷ymi sposobu i zakresu przetwarzania Pa雟twa danych osobowych, w zwi您ku z dzia豉niem biblioteki.

Podstaw przetwarzania Pa雟twa danych osobowych stanowi: obowi您uj帷e przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielona przez Pa雟twa zgoda.

Cele przetwarzania danych osobowych:

Pa雟twa dane osobowe przetwarzane b璠 dla celów obs逝gi czytelników biblioteki, a tak瞠 udost瘼niania i ochrony materiaów bibliotecznych nale膨cych do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Z這towie lub innych bibliotek w przypadku wypo篡cze mi璠zybibliotecznych oraz wype軟iania obowi您ków prawnych ci捫帷ych na administratorze.

Odbiorcami Pa雟twa danych osobowych mog by :

 

 • podmioty przetwarzaj帷e na podstawie zawartych umów,
 • podmioty uprawnione na podstawie odr瑿nych przepisów prawa  

Okres przechowywania danych osobowych:

Pa雟twa dane osobowe b璠 przechowywane przez okres korzystania z us逝g biblioteki. Po tym czasie dane zostan zarchiwizowane i b璠 przechowywane na czas uregulowany odr瑿nymi przepisami prawa.

Przekazywanie danych osobowych do pa雟tw trzecich

Pana/Pani dane osobowe nie b璠 przekazywane do pa雟twa trzeciego ani do organizacji mi璠zynarodowej.

W zwi您ku z przetwarzaniem Pa雟twa danych, przys逝guj Pa雟twu nast瘼uj帷e uprawnienia:

 • prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych, prawo ich sprostowania, usuni璚ia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni璚ia zgody w dowolnym momencie bez wp造wu na zgodno嗆 z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni璚iem;
 •  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, i przetwarzanie Pa雟twa danych osobowych narusza przepisy rozporz康zenia RODO.

 

Charakter wyra瞠nia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Podanie przez Pa雟twa danych osobowych jest dobrowolne, jednak瞠 niezb璠ne do korzystania z zasobów  Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Z這towie i jej us逝g.
Serdecznie zapraszamy!